STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONELİNİN GÖREV DAĞILIMI

İsmail BAKLACIOĞLU  Daire Başkanı  
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi, Biriminin Harcama Yetkilisi
Direkt tel
       : 253 46 50
Faks
             : 253 45 27
Dahili tel
        : 1138
E-mail
           : baklacioglu_i@ibu.edu.tr

Sekreterya :
-Özlem ÇELİK (Sekreter)
  E-mail :  ozlemcelik@ibu.edu.tr

-Kısmi zamanlı çalışan 2 öğrenci

Oda No          : 102
Dahili tel
        : 1138

Ø Telefon, faks, fotokopi işlemleri,
Ø 
Gelen-giden evrak kaydı ve takibi,
Ø 
Harcama birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının teslim alınarak görevli personele dağıtılması,
Ø 
Gerekli yazışmaların yapılması,
Ø 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli dosyalarının tutulması,
Ø 
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

Hikmet Zafer ARICAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Muhasebe Yetkilisi V. 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Sorumlusu.
Oda No       : 103
Dahili tel
     : 1079
E-mail
        :
arican_h@ibu.edu.tr

Ø Mevzuattan doğan görev alanındaki işlemleri zamanında sonuçlandırmak, yönetim dönemi hesabını
   vermek,

Ø  Mevzuatın öngördüğü Raporlama işlemlerini zamanında hazırlayarak gerekli yerlere göndermek,
   (Kesin Hesap Tasarısı, Taşınır Kesin Hesap Tasarısı, Yönetim Dönemi Cetvelleri)

Ø  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk
   alanı ile ilgili oluşturulacak görüşlere ilişkin ön çalışmaları yapmak,

Ø  Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Muhasebe Hizmetleri Birimi   (Oda No : 104)

Seyhan TAŞTAN  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Muhasebe Hizmetleri Birimi Sorumlusu

Dahili tel     : 1136
E-mail
        : seyhantastan@ibu.edu.tr

Ø Teminat mektupları işlemleri,
Ø
Emanet hesaplarının takibi,
Ø
Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
Ø
Üniversitemiz Kesin Hesabını çıkarmak, Yönetim Dönemi hesabını çıkarmak,
Ø Say2000i sistemine girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Aynur BABACAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1189
E-mail
        :
babacan_a@ibu.edu.tr

Ø Banka işlemleri,
Ø Kişi borcu dosyalarının açılması, yazışma ve takibi işlemlerini yürütmek,
Ø Hazine yardımı nakit talep tablolarını düzenlemek ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
   Müdürlüğü ile yazışmalarını yapmak,

Ø TÜBİTAK Projelerinin proje hesaplarında kayıtlarının tutulması, tetkiki, say2000i sistemine girişinin
   yapılması,

Ø Say2000i sistemine girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
Ø
Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Gülsüm BOR  (Memur)
Dahili tel
     : 1136
E-mail
        :
gulsumbor@ibu.edu.tr

Ø Banka işlemleri,
Ø
Vergilerin takibi, beyanname düzenlenmesi işlemleri,
Ø Say2000i sistemine girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
Ø Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilâtların takibi (yemek, sağlık fişi vb.)
Ø Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilâtlar dışındaki öz gelirlerin takibi, (lojman,
   kantin-kafeterya vb.)

Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Faruk KÖKSAL  (Memur)
Dahili tel     : 1189
E-mail
        : faruk.koksal@ibu.edu.tr

Ø Banka işlemleri,
Ø  Nakit teminat işlemlerinin takibi,
Ø SGK primleri, icra, kefalet, sendika kesintilerinin takip ve ödeme işlemleri,
Ø Say2000i sistemine girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
Ø
Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Satınalma Hizmetleri Kontrol Birimi  (Oda No : 105)

Gökhan UYAR  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Satınalma Hizmetleri Kontrol Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     : 1174
E-mail
        :
uyar_g@ibu.edu.tr

Ø Doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme, satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, say2000i
   sistemine girişinin yapılması, (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Ø
İhale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, say2000i sistemine girilmesi,
   sözleşmeye dayanılarak girişilen süreli işlerle ilgili taahhüt kartlarının açılması ve takibi,

Ø
İhale Komisyonu üyeliği,
Ø
Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
Ø
Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sercan YÜKSEL  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Dahili tel
     : 1134
E-mail
        : sercanyuksel@ibu.edu.tr

Ø Doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme, satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, say2000i
   sistemine girilmesi
(Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire
   Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fakülteler)
Ø İhale kapsamındaki sözleşmeye dayanılarak girişilen süreli işlerden personel taşıma, araç kiralama,
   elektrik alımı (ihale kapsamında alımı gerçekleştiğinde), kampus altyapı işleriyle ilgili taahhüt
   kartlarının açılması ve takibi, hakediş evraklarının tetkiki, say2000i sistemine girişinin yapılması,

Ø
İhale Komisyonu üyeliği,
Ø
Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Atakan SOYDAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel
     : 1174
E-mail
        : atakansoydan@ibu.edu.tr

Ø Doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme, satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, say2000i
   sistemine girilmesi
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek
   Yüksekolkulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri)

Ø
İhale kapsamındaki sözleşmeye dayanılarak girişilen süreli işlerden yemek hizmeti alımı,  akaryakıt
   alımı, telefon ve doğalgaz alımı (ihale kapsamında alımı gerçekleştiğinde), Bap kapsamında yapılan
   işleriyle ilgili taahhüt kartlarının açılması ve takibi, hakediş evraklarının tetkiki, say2000i sistemine
   girişinin yapılması,

Ø
İhale Komisyonu üyeliği,
Ø
Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sami MÜLAYİM (Teknisyen)
Dahili tel
     : 1134
E-mail
        : mulayim_s@ibu.edu.tr

Ø 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Cezaevi, Endüstri Meslek Lisesi,
   Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumlardan
yapılan alımlar,
Ø
Tedavi evrakları,
Ø
Elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri,
Ø
İade ödemeleri evraklarının tetkiki, say2000i sistemine girilmesi işlemlerini yürütmek, (Harç iadesi
   yapıldığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı bilgi verilecektir.)

Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Taşınır ve Araştırma Projeleri İşlemleri Birimi  (Oda No: 106)

Nurşen AYDOĞDU  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel
     : 1188
E-mail
        :
aydogdu_n@ibu.edu.tr

Ø  Üniversite Taşınır ve Taşınmaz Konsolide Görevlisi,
Ø 
Üniversite taşınırlarının yıl içi kayıtlarının yapılması ve Taşınır Kesin Hesabının çıkarılması,
Ø  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi,
Ø
Santez projeleri, Farabi ve Mevlana evraklarının tetkiki, say2000i sistemine girişinin yapılması,
   dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,

Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Semra BAŞKAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel
     : 1188
E-mail
        : baskan_s@ibu.edu.tr

Ø AB Hibeleri, ÖYP ve Erasmus evraklarının tetkiki, say2000i sistemine girişinin yapılması,
   dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,

Ø BAP ve DPT Projelerinin proje hesaplarında kayıtlarının tutulması, tetkiki, say2000i sistemine
   girişinin yapılması,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi  (Oda No : 128)

Ümit AYDOĞDU  (Şef)
Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     : 1137
E-mail
        :
aydogdu_u@ibu.edu.tr

Ø  Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe
   Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş verilerinin çıktılarının kontrol edilmesi, say2000i
   otomasyon sisteminde personel maaşlarının hazırlanması ve muhasebe girişlerininin yapılması,

Ø  
Ekders, fazla mesai ve yolluk ödeme evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Personel avanslarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
İdari görev ve ikinci görev ödeneği evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Kişilere ödenen doğum yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklara ilişkin evrakların tetkiki ve
   say2000i sistemine girilmesi,

Ø
Say2000i sisteminde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Raşit SÜRMELİ  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1127
E-mail
        :
rasitsurmeli@ibu.edu.tr

Ø Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe
   Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş verilerinin çıktılarının kontrol edilmesi, say2000i
   otomasyon sisteminde personel maaşlarının hazırlanması ve muhasebe girişlerininin yapılması,

Ø
Ekders, fazla mesai ve yolluk ödeme evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Personel avanslarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
İdari görev ve ikinci görev ödeneği evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Kişilere ödenen doğum yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklara ilişkin evrakların tetkiki ve
   say2000i sistemine girilmesi,

Ø
Say2000i sisteminde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

İlknur ÇAÇA  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel
     : 1127
E-mail
        : caca_il@ibu.edu.tr

Ø Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe
   Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş verilerinin çıktılarının kontrol edilmesi, say2000i
   otomasyon sisteminde personel maaşlarının hazırlanması ve muhasebe girişlerininin yapılması,

Ø
Ekders, fazla mesai ve yolluk ödeme evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Personel avanslarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
İdari görev ve ikinci görev ödeneği evraklarının tetkiki ve say2000i sistemine girilmesi,
Ø
Kişilere ödenen doğum yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklara ilişkin evrakların tetkiki ve
   say2000i sistemine girilmesi,

Ø
Say2000i sisteminde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi Personelinin Sorumlu Olduğu
Harcama Birimleri
Sıra No    Adı Soyadı Birim Kodu       Birim Adı
1 İlknur ÇAÇA 200 Sağlık Bilimleri Enstitisü  
2 İlknur ÇAÇA 230 İzzet Baysal Tıp Fakültesi 
3 Raşit SÜRMELİ 234 Diş Hekimliği Fakültesi 
4 İlknur ÇAÇA 272 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   
5 Raşit SÜRMELİ 276 Bolu Sağlık Yüksekokulu  
6 Raşit SÜRMELİ 330 İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Merkezi      
7 Raşit SÜRMELİ 400 Fen Bilimleri Enstitisü     
8 Raşit SÜRMELİ 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 
9 İlknur ÇAÇA 445 Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
10 İlknur ÇAÇA 452 Teknoloji Fakültesi
11 İlknur ÇAÇA 468 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
12 Raşit SÜRMELİ 501 Bolu Meslek Yüksekokulu  
13 İlknur ÇAÇA 503 Gerede Meslek Yüksekokulu  
14 Raşit SÜRMELİ 504 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu  
15 Raşit SÜRMELİ 505 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu  
16 Raşit SÜRMELİ 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 
17 İlknur ÇAÇA 605 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
18 Raşit SÜRMELİ 631 Eğitim Fakültesi   
19 İlknur ÇAÇA 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   
20 Raşit SÜRMELİ 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 
21 İlknur ÇAÇA 652 İletişim Fakültesi
22 Raşit SÜRMELİ 654 İlahiyat Fakültesi
23 İlknur ÇAÇA 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    
24 İlknur ÇAÇA 683 Yabancı Diller Yüksekokulu  
25 Raşit SÜRMELİ 689 Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
26 İlknur ÇAÇA 697 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu   
27 Raşit SÜRMELİ 701 Mengen Meslek Yüksekokulu  
28 Ümit AYDOĞDU 901 Özel Kalem (Rektörlük )
29 Ümit AYDOĞDU 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
30 Ümit AYDOĞDU 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
31 Ümit AYDOĞDU 905 Personel Daire Başkanlığı
32 Ümit AYDOĞDU 906 Kütüphane ve Dokümantasyaon Daire Başkanlığı
33 Ümit AYDOĞDU 907 Sağlık, Kültür ve Spor  Daire Başkanlığı
34 Ümit AYDOĞDU 908 Bilgi İşlem  Daire Başkanlığı
35 Ümit AYDOĞDU 909 Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı
36 Ümit AYDOĞDU 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
37 Ümit AYDOĞDU 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
38 Ümit AYDOĞDU 912 Hukuk Müşavirliği
39 Ümit AYDOĞDU 951 Rektörlük İç Denetim Birimi Başkanlığı


İÇ KONTROL BİRİMİ   (Oda No: 107)

Tevhide ÇALIŞKAN  (Şube Müdürü)
İç Kontrol Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     : 1083
E-mail
        : caliskan_t@ibu.edu.tr

Ø 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole
   İlişkin Usul ve Esaslar
la ilgili işlemleri yürütmek,

Ø
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
   Tebliği
ile ilgili işlemleri yürütmek,

Ø
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan
   çalışmalara katılmak,

Ø
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
   Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak,
   kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,

Ø
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
   Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,

Ø
İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile koordineyi sağlamak.
Ø
Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak,
   tasnif etmek, analiz etmek,

Ø
İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
Ø
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk
   alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,

Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şükriye ASLAN  (Şef)
Dahili tel
     : 1083
E-mail
        : aslan_s1@ibu.edu.tr

Ø İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan
   çalışmalara katılmak,

Ø
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
   Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak,
   kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,

Ø
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
   Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,

Ø
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17, 20, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde
   belirtilen kontrolleri yapmak,

Ø
Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak,
   tasnif etmek, analiz etmek,

Ø
İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
Ø
Birim faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde birimlere yardımcı olmak, Başkanlığımızın birim
   faaliyet raporunu hazırlamak,

Ø
Maaş ve yük hesabı ile ilgili tabloları hazırlayıp e-bütçe sistemine girişini yapmak,
Ø
Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu ile üçer aylık dönemler halinde Yatırım Uygulama Raporlarını
   hazırlamak, ayrıca bu verilerin “Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi”ne elektronik ortamda veri
   girişini yapmak,

Ø
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ  (Oda No: 129)

İsmail GEZER  (Şube Müdürü V.)
Bütçe ve Performans Programı Birimi Sorumlusu.

Dahili tel
     : 2323
E-mail
        : gezer_i@ibu.edu.tr

Ø Açıklanan bütçe tavan rakamlarına göre izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare
   bütçesini, stratejik
plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, yasalaşma
   süreçlerini takip etmek,

Ø
İdare Performans Programını hazırlamak,
Ø
Uygulama yılı bütçe işlemlerini yönetmek,
Ø İhale Komisyonu üyeliği,
Ø Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk
   alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,

Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Gökhan NARLI  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Dahili tel
     : 2323
E-mail
        : gokhan.narli@ibu.edu.tr

Ø Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda Orta Vadeli Mali Plan ile
   belirlenen Kurum bütçe tavan rakamlarına göre i
zleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare
   bütçesini hazırlamak ve e-bütçe sitemine veri girişini yapmak,

Ø
İdare bütçesinin YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde takibini yapmak, bütçe
   görüşmelerine katılmak, bütçeye son şeklini vererek Maliye Bakanlığı’na teslim etmek,

Ø
İdare Performans Programını hazırlamak,
Ø
Yılı Bütçe Kanunu uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde Kurum bütçesinin
   ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlamak,
Üniversite Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak
   ve Üst Yöneticinin onayına müteakip vize için Maliye Bakanlığı’na göndermek,

Ø
Bakanlık vizesine uygun olarak ayrıntılı finansman programını revize ederek e-bütçede onaylamak,
   üçer aylık dilimler halinde serbest bırakılan bütçe ödeneklerini mevzuata uygun olarak ilgili
   birimlere gönderilmesini sağlamak,

Ø
2547 sayılı Kanun uyarınca öz gelirlerin ödenek kayıtlarını tutmak ve hizmet gereksinimlerini
   dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Ø
Bütçe mevzuatı hükümleri doğrultusunda ödenek ekleme,aktarma,revize işlemlerini gerçekleştirmek,
Ø
Bütçe mevzuatının uygulanması konusunda harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve
   danışmanlık yapmak,

Ø
Yılsonunda ödenek üstü harcamalarla ilgili tedbirleri almak ve kalan ödenekleri tenkis etmek,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ  (Oda No: 108 ve 129)

İsmail ACAR  (Şube Müdürü)
Stratejik Planlama Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     :1135
E-mail
        :
acar_i@ibu.edu.tr

 Ø 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 26.5.2006 tarihli ve 26179
   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
   Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 28.07.2011 tarih, 28008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
   “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ” hükümleri doğrultusunda
   Üniversitemizin Stratejik Planı
   hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,

Ø
Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
Ø
Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
Ø İhale Komisyonu üyeliği,
Ø
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince
   sorumluluk alanı ile ilgili görüş oluşturmak,

Ø Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Gökhan NARLI  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Dahili tel
     : 2323
E-mail
        : gokhan.narli@ibu.edu.tr

Ø Üniversitemizin Stratejik Planı hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,
Ø
Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
Ø
Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
Ø
Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
Ø Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
Ø
Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Up | Down | Top | Bottom